Helder antwoord op al uw vragen

Hieronder treft u de meest voorkomende vragen aan. Klik op de vraag om het antwoord zichtbaar te maken.
Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Wanneer wordt het salaris betaald?

VBR recruitment betaalt eens per vier weken het salaris uit. Voor 2018 is dit op de volgende data:

Week 01, vrijdag 05-01-2018
Week 05, vrijdag 02-02-2018
Week 09, vrijdag 02-03-2018
Week 13, vrijdag 30-03-2018
Week 17, vrijdag 27-04-2018
Week 21, vrijdag 25-05-2018
Week 25, vrijdag 22-06-2018
Week 29, vrijdag 20-07-2018
Week 33, vrijdag 17-08-2018
Week 37, vrijdag 14-09-2018
Week 41, vrijdag 12-10-2018
Week 45, vrijdag 09-11-2018
Week 49, vrijdag 07-12-2018
Week 51, vrijdag 21-12-2018*
Week 01, vrijdag 04-01-2019

Krijg ik ook een loonstrook?

Elke keer dat u salaris krijgt uitbetaald, wordt er ook een loonstrook gemaakt. Daarop staat het totale loon (inclusief toeslagen) dat u hebt verdiend, vermeld. Bovendien kunt u lezen hoeveel uren u hebt gewerkt en wat er aan belastingen en premies sociale verzekeringen op het loon is ingehouden. Ten slotte wordt op de loonspecificatie aangegeven welk (bruto)bedrag u hebt opgebouwd aan vakantiebijslag, kort verzuim en hoeveel vakantiedagen u hebt gespaard.

PSC | HelloFlex People verstuurt geen loonstroken, maar deze zijn altijd op te vragen en te downloaden in ons digitaal kantoor.

login

Wat is het fasensysteem?

Jouw rechtspositie als flexwerker bij VBR Recruitment is geregeld in de CAO voor Uitzendkrachten van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (www.abu.nl). Deze CAO werkt volgens een fasensysteem. Dat houdt in dat je rechtspositie zekerder wordt naarmate je langer voor een en hetzelfde uitzendbureau werkt. Er zijn drie fasen: A, B en C.

Fase A


Een uitzendkracht is werkzaam in fase A zolang hij nog geen 78 weken gewerkt heeft, waarbij alleen de gewerkte weken meetellen. In fase A is meestal (maar niet altijd) het uitzendbeding opgenomen in het contract. In deze fase is ook sprake van ‘uitsluiting van loondoorbetalingsplicht’, wat feitelijk betekent: geen werk, geen loon.

Fase B


Een uitzendkracht die A heeft doorlopen, stroomt in fase B in. In fase B worden maximaal 6 tijdelijke contracten gesloten, gedurende maximaal 4 jaar. Dit zijn contracten voor bepaalde tijd, vergelijkbaar met het reguliere arbeidsrecht.

Fase C
Zodra in fase B meer dan 4 jaar gewerkt is, of het 6e contract is afgelopen, is het volgende contract een fase C contract. Dat is simpelweg een contract voor onbepaalde tijd.

Er ontstaat dus na maximaal 5,5 jaar recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Meer informatie over de CAO ABU is te vinden op : (www.abu.nl).

Heb ik als uitzendkracht recht op pensioen?

Als je minimaal 21 jaar bent en 26 weken voor VBR Recruitment hebt gewerkt, ga je automatisch pensioen opbouwen. Het pensioen is geregeld via StiPP. Dit staat voor Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten. Voor fase A en fase B/C gelden verschillende pensioenregelingen. Op www.stippensioen.nl vind je meer informatie over de pensioenregelingen.

Heb ik recht op vakantiedagen of betaald verlof?

Als uitzendkracht heb je recht op vakantie, je wordt doorbetaald op algemeen erkende feestdagen waarop je anders normaal zou werken en in bepaalde gevallen kun je buitengewoon verlof nemen. Om je loon op dit soort dagen door te kunnen betalen, wordt er een aantal reserveringen over je loon opgebouwd. Op je loonstrook vind je de hoogte van deze reserveringen. Het percentage dat je boven op je loon gereserveerd krijgt staat genoemd in artikel 41 van de ABU CAO. In de eerste week van juni wordt het saldo van de reserveringen kort verzuim en buitengewoon verlof en het saldo van de feestdagenreserveringen automatisch overgemaakt op je bank- of girorekening. Wanneer je niet meer voor het uitzendbureau werkt, krijg je alle reserveringen die je nog over hebt automatisch op je rekening uitbetaald. Het systeem met reserveringen geldt overigens alleen voor uitzendkrachten in fase A met uitzendbeding. Heb je een detacheringsovereenkomst in fase A, B of C dan heb je tijdens jouw vrije dagen gewoon recht op doorbetaling van jouw loon, zonder dat daar reserveringen voor worden opgebouwd.

Vakantiedagen
Als je het hele jaar fulltime voor een uitzendbureau werkt, bouw je een reservering op waarmee je 24 dagen doorbetaald op vakantie kunt gaan.

Vakantiegeld
Naast het loon dat je tijdens je vakantie doorbetaald krijgt, heb je recht op vakantiegeld (vakantiebijslag). Dit bedraagt 8% van je feitelijk loon dat je iedere maand verdient. Bij de berekening van je vakantiegeld wordt uitgegaan van het aantal dagen dat je voor het uitzendbureau gewerkt hebt. Ook de vakantie- en feestdagen tellen mee. Je krijgt het opgebouwde vakantiegeld automatisch in de week van 1 juni uitbetaald. Neem je op een ander tijdstip minstens vijf vakantiedagen op, dan kun je je vakantiegeld ook op dat moment aanvragen.

Feestdagen
Als je vrij hebt op een doordeweeks algemeen erkende feestdag, krijg je toch loon uitbetaald. VBR Recruitment keert de feestdagenreservering (voor zover toereikend) uit.

Kort verzuim en buitengewoon verlof
Met kort verzuim of buitengewoon verlof wordt een korte tijd bedoeld waarin je niet kunt werken. De dagen die je voor kort verzuim of buitengewoon verlof opneemt, gaan niet van je opgebouwde vakantiedagen af. De redenen voor kort verzuim of buitengewoon verlof kunnen van persoonlijke aard zijn, bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts of een bijzondere familieomstandigheid. Als het mogelijk is ben je verplicht VBR Recruitment minimaal één dag van tevoren van het verzuim of verlof op de hoogte te stellen. Als je verzuim of verlof op wilt nemen om andere redenen, of je wilt een langere periode opnemen dan in de CAO geregeld is, dan heb je toestemming nodig van VBR Recruitment en de opdrachtgever.

Wat moet ik doen als ik ziek ben?

Fase A met uitzendbeding
Wanneer je binnen een overeenkomst in fase A met uitzendbeding ziek wordt heb je vanaf de derde ziektedag recht op een uitkering van de Ziektewet. Er zijn twee wachtdagen. De eerste ziektedag heb je geen recht op loondoorbetaling. De tweede ziektedag wordt gecompenseerd door een opslag op het loon. De ziektewetuitkering bedraagt 70 procent van jouw uitkeringsdagloon en kan maximaal twee jaar duren. De uitkering wordt aan je uitbetaald door UWV. Daarnaast is de uitzendonderneming verplicht om deze ziektewetuitkering gedurende het eerste jaar van jouw ziekte aan te vullen tot  91 procent van jouw uitkeringsdagloon, en in het tweede ziektejaar tot 80% van jouw uitkeringsdagloon. Het uitkeringsdagloon wordt bepaald door UWV en is jouw gemiddelde loon van de periode voorafgaand aan de ziekte. De aanvulling van de ziektewetuitkering wordt separaat betaald, zodra bekend is hoe hoog de ziektewetuitkering is geweest. Er kan dus een periode van enkele weken zitten tussen de uitkering die je van UWV krijgt en de aanvulling van het uitzendbureau. Als je ziek wordt, dan heeft dit tot gevolg dat je opdracht bij de inlener met onmiddellijke ingang wordt beëindigd. Wil je na de ziekte opnieuw voor de uitzendonderneming (bij de opdrachtgever) werken dan komt een nieuwe uitzendovereenkomst tot stand.

Wat moet ik doen om mijn loon uitbetaald te krijgen?

Om je loon uitbetaald te krijgen ontvang je van VBR Recruitment een inlogcode. Met deze code kun je de gewerkte uren invoeren welke worden geaccordeerd door jouw verantwoordelijke. Indien deze persoon niet akkoord gaat met de opgegeven uren, dan krijg je automatisch een berichtje retour. Je bent zelf verantwoordelijk voor het invullen van de uren.
login

Krijg ik mijn loonstroken, contracten en jaaropgaven per post opgestuurd?

Nee, je kan op ieder moment van de dag je loonstroken, contracten en jaaropgaven opvragen, inzien en downloaden in ons digitaal kantoor.
login

Wat zijn de consequenties als ik ondanks alle informatie, toch mijn urendeclaratieformulier onvolledig of te laat inlever?

In beide gevallen zal een voorschot op het loon worden betaald. Dit voorschot zal aan het einde van de daaropvolgende maand worden verrekend.

Wat gebeurt er als ik ziek ben?

Als je ziek wordt tijdens fase A dan eindigt je contract. Voor alle uitzendkrachten geldt dat ze het eerste ziektejaar maximaal 91% van hun loon uitbetaald krijgen. Het tweede jaar is dat maximaal 80%. Voor de berekening van de hoogte van je loon als je ziek wordt, gaat men uit van het gemiddelde per week gewerkte uren dat je de laatste 13 weken of drie maanden hebt gewerkt.

Ik ben op zoek naar goed personeel. Hoe weet ik dat ik met een betrouwbare partij ga samenwerken?

Uitzendondernemingen die zijn aangesloten bij de ABU zijn financieel betrouwbaar. Zij zijn aangesloten bij de Stichting Normering Arbeid.  Door lid te zijn van deze Stichting zal de uitzendonderneming  periodiek getoetst worden op correct betalingsgedrag van sociale premies, belastingen en op documentcontrole. Dat beperkt het risico van de inlenersaansprakelijkheid. Uitzendondernemingen die lid zijn van de ABU werken volgens strenge gedragsregels; dat zijn extra normen bovenop de wettelijke regels die de integriteit van deze bedrijven waarborgen. De gedragsregels geven aan dat u en de uitzendkrachten zaken doen met een open en eerlijk bureau. Elke onderneming die lid is van de ABU hanteert verplicht de CAO voor Uitzendkrachten. Daarin zijn alle rechten en plichten van uitzendkrachten en uitzendbureaus vastgelegd. ABU-leden staan voor goede arbeidsvoorwaarden. Voor uitzendkrachten die langere tijd werken voor een uitzendonderneming is collectief een pensioenvoorziening geregeld en zijn scholingsmogelijkheden aanwezig. Alle leden van de ABU worden regelmatig gecontroleerd door een door de ABU goedgekeurde Controlerende Instelling (CI) op de correcte toepassing van de CAO voor Uitzendkrachten en de CAO voor vaste medewerkers en op juiste handelwijze en naleving van de wetten, regels en betalingsgedrag. Bedrijven die voldoen aan de strenge lidmaatschapscriteria mogen zich ABU-lid noemen. Een uitzendonderneming aangesloten bij de ABU staat voor goed werkgeverschap en u kunt ervan op aan dat zij uitzendkrachten stimuleren tot goed werknemerschap.

Met wie sluit de uitzendkracht een arbeidsovereenkomst?

Een uitzendkracht is feitelijk werkzaam bij de opdrachtgever, maar er bestaat tussen hen geen overeenkomst. Er zijn bij uitzending twee formele juridische relaties: enerzijds de uitzendovereenkomst tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming en anderzijds de overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgever en de uitzendonderneming en daarnaast de Algemene Voorwaarden. Het is aan de uitzendonderneming om deze relaties zo op elkaar af te stemmen, dat de juiste uitzendkracht naar de juiste opdrachtgever wordt uitgezonden.

Hoe worden de afspraken tussen het uitzendbureau en de opdrachtgever geregeld?

Alvorens een uitzending daadwerkelijk tot stand komt, moet een aantal zaken worden afgesproken zoals de functie, de ter beschikking te stellen uitzendkracht, de duur van de opdracht en het tarief. De uitzendonderneming zal deze afspraken in het algemeen schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigen middels een opdrachtbevestiging en algemene voorwaarden.

Het door de opdrachtgever te betalen tarief van de uitzendonderneming omvat de loonkosten van de uitzendkrachten en een bureaumarge. Daarnaast kunnen aanvullende afspraken worden gemaakt

Wat is de uitzendovereenkomst?

De uitzendovereenkomst tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming is gedefinieerd in artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek. Deze definitie komt er op neer, dat de uitzendovereenkomst een arbeidsovereenkomst is tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht met als bijzonderheid, dat de uitzendkracht door de uitzendonderneming ter beschikking wordt gesteld van een opdrachtgever om onder leiding en toezicht van die opdrachtgever werkzaam te zijn. De uitzendkracht is dus formeel in dienst van de uitzendonderneming. Er is eenCAO voor Uitzendkrachten waarin de rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten zijn geregeld.

Kan ik online gegevens opvragen of invoeren?

Jazeker. Wij maken graag een profiel voor u aan. U kunt de uren van uw medewerkers dan 24 uur per dag online opgeven. Neem hiervoor contact met ons op.

Hoe wordt het tarief bepaald?

Een uurtarief kent de volgende componenten:

  • Netto loon
  • Belasting inclusief volksverzekeringen
  • Sociale lasten werknemer
  • Opslag vakantie- en feestdagen/kort verzuim/bijzonder verlof
  • Vakantiegeld
  • De werkgeverslasten: sociale lasten & werkgeversverzekeringen
  • Marge voor voorfinanciering & interne kosten

Waarom zou ik uitbesteden?

VBR Recruitment Services neemt niet alleen de tijdrovende loonadministratie, maar ook alle werkgeversrisico’s van u over. De kosten zijn vooraf helder en inzichtelijk. Wanneer uw boekhouder uw administratie doet, betaalt u per handeling. Dat kan aan het eind van het jaar hoger uitpakken dan verwacht. Als juridisch werkgever kunt u daarnaast geconfronteerd worden met onvoorziene kosten. VBR Recruitment biedt u minder zorg, meer rendement en meer flexibiliteit.

Wat is de minimale contractduur?

Theoretisch kan gekozen worden voor een contract van een week, maar in de praktijk is er veelal sprake van contracten van drie maanden en langer.

Welke afwegingen spelen een rol bij de keuze voor het werken op uitzendbasis, projectbasis of payrolling?

Wij adviseren u in een persoonlijk gesprek graag over de meest geschikte contractvorm. Verschillende zaken spelen een rol. Bijvoorbeeld de keuze voor maximale flexibiliteit, of er sprake is van onzekerheid over de duur van de opdracht. Gaat het om piekopvang, tijdelijke vervanging of een vastomlijnde opdracht.